مصاحبه
قانون اساسی 1906 ـ تبلیغات دروغین شاه ـ آینده انقلاب
مصاحبه با خبرنگاران درباره قانون اساسی و آینده انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 9 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 429

موضوع : قانون اساسی 1906 ـ تبلیغات دروغین شاه ـ آینده انقلاب

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگاران آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و ...

مصاحبه با خبرنگاران درباره قانون اساسی و آینده انقلاب

مصاحبه

‏زمان: 19 آبان 1357 / 9 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو    ‏

‏موضوع: قانون اساسی  1906 ـ تبلیغات دروغین شاه ـ آیندۀ انقلاب‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگاران آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و ...‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، لطفاً دربارۀ آن قسمت از قانون اساسی 1906 که طبق نظرتان باید تغییر پیدا‏‎ ‎‏کند و جمهوری اسلامی به وجود آید، توضیحاتی بفرمایید.‏‏]‏

جواب: ‏قانون اساسی دو مرحله داشته است:‏

‏     1ـ مرحلۀ پیش از کودتای رضاخان: در آن وقت طوری بوده است که ایرانی ها و‏‎ ‎‏مسلمین نمی توانسته اند طرح حکومت اسلامی را بدهند. از این جهت برای تقلیل ظلم و‏‎ ‎‏استبدادهای قاجار و پیش از قاجار، بر این شدند که قوانین وضع شود و سلطنت به‏‎ ‎‏صورت سلطنت مشروطه درآید. در عین حال در قوانین پیش بینی این مسائل شده است.‏‎ ‎‏تمام مسائلی را که الآن ما مطرح می کنیم، می توانیم به متمم قانون اساسی استناد کنیم. این‏‎ ‎‏یک مرحله است از قانون اساسی.‏

‏     2ـ مرحله ای بود که پس از کودتای رضاشاه انجام گرفت و به قانون اساسی اضافه شد.‏‎ ‎‏در آن وقت رضاشاه کودتا کرد و به دنبال او قضایایی واقع شد و بالاخره به این منتهی‏‎ ‎‏گردید که رضاشاه با قدرت سرنیزه و قلدری، قانون اساسی را تغییر دهد و یک مجلس‏‎ ‎‏مؤسسان با زور و قلدری تأسیس کرد و ملت به هیچ وجه با او موافق نبود. در مجلسی که‏‎ ‎‏ملت هیچ گونه دخالتی در آن نداشت، موادی از قانون اساسی را تغییر داد، سلطنت قاجار‏‎ ‎‏را منقرض و سلطنت پهلوی را تصویب نمود. بنابراین، قانون اساسی در مرحلۀ اول با‏‎ ‎‏حفظ متمم آن، برای همین مسائلی که ما طرح کرده ایم می تواند مستند ما باشد. در مرحلۀ‏‎ ‎‏دوم، مسئله سلطنت رضاشاه و سلسلۀ پهلوی اصلاً قانونیت نداشته و این سلسله برخلاف‏‎ ‎‏قانون اساسی بر این مملکت تحمیل شده است. رضاشاه را انگلیسی ها بر ما تحمیل کردند‏‎ ‎‏و بعد هم که متفقین به ایران آمدند محمد رضاشاه را تحمیل نمودند.‏


ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ! شما در برنامه های خودتان و برای حل مشکلات اقتصادی، گویا نظر داده اید که‏‎ ‎‏می خواهید بانکها را ببندید. آیا در شرایط کنونی در این دوران و وضع اقتصادی ممکن است ما بانکها‏‎ ‎‏را ببندیم؟‏‏]‏

ــ     ‏چنین مسئله ای اصلاً نبوده است. بنابراین سؤال شما اساسی ندارد.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، از چندی پیش، شاه نسبت به بعضی از مخالفین خود نظر مساعدی را نشان داده‏‎ ‎‏است. چرا شما نظر موافق شاه را رد کرده اید؟ و همین طور می گویند که شما با آقایان مهندس بازرگان و‏‎ ‎‏دکتر سنجابی در اینجا ملاقاتهایی داشته و مذاکراتی کرده اید. نتیجۀ مذاکرات چه بوده است؟‏‏]‏

ــ     ‏اما مسائلی که شاه همیشه طرح می کند و به صورتهای مختلف درمی آورد، تمام اینها‏‎ ‎‏برای فریب ملت است. ملت که اکنون رشد پیدا کرده و خیانتها و جنایتهایی که در این‏‎ ‎‏پنجاه سال در ایران شده ملاحظه کرده است، خدعه ها را نمی پذیرد. و اینکه ما نپذیرفتیم،‏‎ ‎‏برای اینکه ملت نمی پذیرد ما هم نمی پذیریم، و تمام اینها خدعه است. شاه می خواهد با‏‎ ‎‏این خدعه ها بر تخت سلطنت مستقر شود و بعد از چندی کارهای خود را و بلکه بدتر از‏‎ ‎‏آن را شروع کند. و اما مذاکرات با آقایان بازرگان و سنجابی، بله اینها آمدند و من مسائل‏‎ ‎‏ایران را و مصالح ملت را به آنان گفته ام و آنان هم مخالفتی ابراز نداشتند.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، چندی است که اقلیتهای مذهبی مثل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان احساس ترس و‏‎ ‎‏ناراحتی می کنند. وضعیت آیندۀ آنها را در یک حکومت اسلامی چگونه می بینید و چه نظری دارید؟‏‎ ‎‏بخصوص که در کشورهای غربی اینگونه برخوردها را با اقلیتها به عنوان یک نوع نژادپرستی تلقی‏‎ ‎‏می کنند.‏‏]‏

ــ     ‏تمام مطالبی که اخیراً پخش شده، تبلیغاتی است که شاه بر ضد این نهضت به راه انداخته‏‎ ‎‏است. اسلام نسبت به این اقلیتها احترام قائل است. این شاه است که می خواهد با این‏‎ ‎‏حرفها، نهضت ما را آلوده کند. باید غرب متوجه باشد که اسلام نسبت به اقلیتهای مذهبی‏‎ ‎‏بسیار با احترام رفتار می کند. من بارها گفته ام که آنان در ایران آزادانه مراسم خود را انجام‏‎ ‎‏می دهند و ما موظفیم از آنان نگهداری نماییم.‏

ــ     ‏[‏‏نظر حضرت آیت الله در مورد روی کار آمدن دولت نظامی جدید و دستگیری هویدا، نخست وزیر‏‎ ‎


‏اسبق و همچنین تصمیمی که نخست وزیر ازهاری در مورد ثروت خاندان پهلوی اعلام کرده است‏‎ ‎‏چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏تمام اینها تشبثاتی است که هیچ کدام ارزش و واقعیت ندارد. هویدا از شرکای شاه و یک‏‎ ‎‏شریک ضعیفی بود که در خیانتها با شاه شرکت داشت. و شاه ظاهراً هویدا را برای نجات‏‎ ‎‏خودش دستگیر کرده است. غرض این است ملت را فریب دهد که می خواهد اصلاحات‏‎ ‎‏کند. چنانچه قضیۀ ثروت خاندان پهلوی و اینکه می خواهند تعدیلی بکنند، بیش از فریب‏‎ ‎‏هیچ نیست. اول باید از خود شاه سؤال کنند و او را در مورد این همه ثروتی که از ایران‏‎ ‎‏خارج کرده و در بانکهای خارجی همه را متمرکز نموده است محاکمه نمایند و بعد‏‎ ‎‏خاندانش را. او و خاندان او جنایاتی را که مرتکب شده اند قابل کنترل نیست، و اینها هم‏‎ ‎‏نمی خواهند کاری بکنند. اینها می خواهند فریب دهند. اما دولت نظامی هم که صورت‏‎ ‎‏دیگری از شاه است، صورت قلدری شاه است، این هم نهضت را و ناآرامی مردم را‏‎ ‎‏تشدید کرده و می کند. از ایران هم اینچنین گزارش رسیده است.‏

ــ     ‏[‏‏آیا حضرت آیت الله خیال دارند پس از پیروزی انقلاب و بازگشت به ایران در رأس حکومت قرار‏‎ ‎‏بگیرند و مسئولیتهای رسمی در دولت جدید بپذیرند یا خیر؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر، ما مسئولیت هدایت را داریم. اشتغال به کارهای دیگر، خیر.‏

ــ     ‏[‏‏به نظر حضرت آیت الله چه چیزی در ایران باید عوض شود و برنامۀ سیاسی شما چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏تمام خرابکاریهای محمدرضا شاه باید اصلاح شود. قراردادهایی که بر ضرر ملت است،‏‎ ‎‏پیش ملت اعتبار ندارد. برنامۀ سیاسی ما، ابتدا آزادی، دموکراسی حقیقی و استقلال به‏‎ ‎‏تمام معنی و قطع ایادی دولتهایی که تصرفاتی در داخل مملکت کرده اند.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، سیاستی را که شما در آینده در قبال دولت آلمان خواهید داشت، چگونه ارزیابی‏‎ ‎‏می کنید؟ آیا به نظر شما سیاست کنونی که بین ایران و آلمان هست تغییر پیدا خواهد کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏آلمان هم مثل سایر کشورهاست، و هر قراردادی با آلمان اگر به ضرر ملت ما باشد اعتبار‏‎ ‎‏ندارد. و ما با آلمان و سایر کشورها با احترام متقابل عمل می کنیم و اجازۀ ظلم به آنها‏‎ ‎‏نمی دهیم، چنانچه به آنها ظلم نخواهیم کرد.‏


ــ     ‏[‏‏اینها اصرار دارند که بدانند در مورد چهارده هزار آلمانی که می گویند در ایران وجود دارند، شما در‏‎ ‎‏آینده با آنها چه کار خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏اگر آنها به کارهای عادی خودشان بپردازند و یا در خدمت دولت طوری که مصلحت‏‎ ‎‏ایران است عمل کنند، مجازند که در ایران بمانند.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، فرموده اید که نظام آیندۀ ایران یک جمهوری اسلامی است. نقش سایر احزاب‏‎ ‎‏سیاسی مخالف شاه که غیر اسلامی هستند، در این جمهوری چه خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏فعالیتهای احزاب اگر چنانچه مضر نباشند، آزاد است.‏

ــ     ‏[‏‏تأثیر استقرار یک جمهوری اسلامی موفق را در ایران بر روی مناطق مسلمان نشین روسیۀ شوروی‏‎ ‎‏چگونه می بینید؟ آیا به نظر حضرتعالی دلیل مخالفت روسها با جنبش اسلامی به خاطر نگرانی آنها از‏‎ ‎‏تأثیرات یک جنبش موفق در ایران بر روی مناطق مسلمان نشین نیست؟‏‏]‏

ــ     ‏درست نمی شود پیش بینی کرد که چه تأثیری دارد. لکن مخالفت شوروی با نهضت ما و‏‎ ‎‏موافقت با شاه، بدین جهت است که می خواهد در ایران دست و نفوذ داشته باشد و در‏‎ ‎‏امور داخلی ما دخالت کند. حکومت اسلامی نه به او و نه به دولتهای دیگر اجنبی چنین‏‎ ‎‏اجازه ای نخواهد داد.‏

ــ     ‏[‏‏به نظر حضرتعالی، در صورت ادامۀ مبارزات کنونی، نقش ارتش و آیندۀ ارتش چگونه خواهد بود؟‏‎ ‎‏آیا حضرتعالی تصور می فرمایید که با شیوه های کنونی مبارزه، جنبش موفق شود، یا اینکه امکان دارد‏‎ ‎‏مجبور باشید شیوه های دیگری را هم اتخاذ کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏ما امید این را داریم که با همین شیوۀ حاضر، نهضت موفق شود. همچنین امید این را‏‎ ‎‏داریم که ارتش به خود آمده و به ملت بپیوندد. و اگر چنانچه از این شیوه مأیوس شدیم،‏‎ ‎‏ممکن است راجع به شیوۀ فعالیت نهضت تجدید نظر کنیم.‏

‎ ‎