باده ی هوشیاری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

باده ی هوشیاری

باده هوشیاری

باده ی هوشیاری

 • برگیر جام و جامه‌ی‌ زُهد و ریا درآر
 • محراب را، به شیخ ریاکار واگُذار
 • با پیر میکده، خبر حال ما بگو
 • با ساغری‌ بُرون کُند از جان ما خمار
 • کشکول فقر، شد سبب افتخار ما
 • ای‌ یار دلفریب! بیفزای‌ افتخار
 • ما ریزه‌خوار صُحبت رند قلندریم
 • با غمزه‌ای‌ نواز دل پیر جیره‌خوار
 • از زهر جان‌گُداز رقیبم سُخن مگوی‌
 • دانی‌ چها کشیدم از این مار خالدار؟
 • بوس و کنار یار، به جانم حیات داد
 • در هجر او، نه بوس نصیب است و، نی‌ کنار
 • هشدار ده به پیر خرابات، از غمم
 • ساقی‌، ز جام باده مرا کرد هوشیار.