دیار دلدار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

دیار دلدار

دیار دلدار

دیار دلدار

 • کورکورانه به میخانه مرو ای‌ هُشیار!
 • خانه‌ی‌ عشق بود، جامه‌ی‌ تزویر برآر
 • عاشقانند در آن خانه، همه بی‌سر و پا
 • سر و پایی‌ اگرت هست، در آن پا نگذار
 • تو که دلبسته‌ی‌ تسبیحی‌، و وابسته‌ی‌ دیر
 • ساغر باده، از آن میکده اُمّید مدار
 • پاره کن سبحه و، بشکن درِ این دیر خراب
 • گر که خواهی‌ شوی‌‌‌ آگاه ز سرّالأسرار
 • گر نداری‌ سر عشّاق و، ندانی‌ ره عشق
 • سر خود گیر و، ره عشق به رهوار سپار
 • باز کُن این قفس و، پاره کُن این دام از پای‌
 • پرزنان، پرده‌دران، رو به دیار دلدار.