نیم غمزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نیم غمزه

نیم غمزه

نیم غمزه

 • پروانه‌وار بر در میخانه پر زدم
 • در بسته بود، با دل دیوانه در زدم
 • خوابم ربود آن بُتِ دلدار، تا به صُبح
 • چون مُرغ حق، ز عشق، ندا تا سحر زدم
 • دیدار یار، گر چه مُیسّر نمی‌شود
 • من درهوای‌ او، به همه بام و بر زدم
 • در هر چه بنگری‌، رُخ او جلوه‌گر بوَد
 • لوح رُخش به هر در و هر رهگذر زدم
 • در حال مستی‌، از غم آن یار دلفریب
 • گاهی‌ به سینه، گاه به رُخ، گه به سر زدم
 • جان عزیز من، بُت من! چهره باز کرد
 • طعنه به روی‌ شمس و به روی‌ قمر زدم
 • یارم، به نیم غمزهچنان جان من بسوخت
 • کآتش به ملک خاور و هم باختر زدم.