مجله کودک 370 صفحه 7

کد : 131069 | تاریخ : 05/11/1387

دیدم او تنها نشسته در حیاط باصفایش تا رسیدم گوش جانم پر شد از موج صدایش او در آنجا حرف میزد با دو تا قمریِّ زیبا دوستی و مهربانی از نگاهش بود پیدا با خودم گفتم که: ای مرد تو بزرگی، تو تمامی تو خودِ هفت آسمانی به درستی که امامی. میلاد امام محمد باقر (ع) مبارک باد. وال ای نیز با سرعت به دنبال ایوا میرود. او این کار را دور از چشم روباتهای امنیتی انجام میدهد.

[[page 7]]

انتهای پیام /*