مجله کودک 483 صفحه 32

کد : 131297 | تاریخ : 07/03/1390

«شکوه قاسمنیا» نویسنده و شاعر توانای کودکان، داستان تخیلی را در دو جلد نوشته است که نام آن «هلی فسقلی در سرزمین غولها» است. قاسمنیا داستان کتاب را با توصیف «خالهجان» که صورتش پر از خال است آغاز میکند. سپس به آشنایی با «شابیبی غول» میپردازد. غولی که در خانه خاله خالخالی زندگی میکند. کتاب به تعداد سههزار نسخه توسط نشر پیدایش چاپ شده است. با هم قسمتی از ماجرای هلی فسقلی را میخوانیم. افسر ارتش نروژ- سال 1940

[[page 32]]

انتهای پیام /*