مجله کودک 483 صفحه 37

کد : 131302 | تاریخ : 07/03/1390

شروع به کار بر روی جزئیات طرح خود میکنیم وسپس خطهای اضافی باقیمانده از مراحل اولیه را پاک میکنیم. با تکنیک سایه روشن، نقاشی خود را طراحی سهبعدی میکنیم. سرباز ارتش نیجریه- سال 1968

[[page 37]]

انتهای پیام /*