مجله نوجوان 128 صفحه 23

کد : 135031 | تاریخ : 22/06/1395

پاسخ جدول شماره قبل افقی -1 بیماری عفونی و مسری- از فلزات -2 دانه‏های گیاهی که به جای گوشت استفاده می‏کنند- مؤنث- از فلزات سفید و سبک -3 حفاظ پلکان- نوعی فولاد -4 نشانه‏ها- کاشف الکل -5 از همسایگان دریای سرخ- برای سلامتی دندان مفید است. -6 چهره- گروهی که در جنگ جمل با حضرت علی علیه السلام جنگیدند- ماه سرد -7 خبّاز- درخت مخروطی همیشه سبز -8 لقب حضرت ابراهیم- نام قدیم مدینه -9 لیست در گویش قدیمی- به دنیا آمدن -10 جنگ- صف و رده- همراه و همدم -11 سو و جهت- از مناطق قدیمی تهران عمودی -1 از چاشنی هاست- سید- نام یکی از پادشاهان ایران -2 بار الکتریکی- مغز- یک پدیدۀ فیزیکی -3 سرای من و تو- غلاف شمشیر -4 هدایت کننده- خواهر مادر -5 دریاچه‏ای بین استان سیستان و بلوچستان و استان کرمان- از احجام هندسی -6 گل سرخ- برابر شدن- نام قدیم اصفهان -7 نابود شدن- رابطۀ مالی متوفی با بازماندگان -8 کیف دوز- خیالهای خوش -9 تیغ موکت بر ولی بر عکس- کوهی در اردبیل -10 انگور خشک شدۀ سیاه- مروارید- دارو -11... نقد به از حلوای نسیه- روز عرب- خیس وارونه

[[page 23]]

انتهای پیام /*