مجله نوجوان 216 صفحه 34

کد : 137490 | تاریخ : 20/06/1395

شعر نهضت ادامه دارد وحید نیکخواه آزاد به به ، چه حرف خوبی آن شب امام ما گفت حرفی که خواب دشمن از آن شکست و آشفت حرف امام این بود: « در سرزمین ایران پاینده است اسلام تا هست شور و ایمان » ما بچه های ایران جنگیم تا رهایی ترسی به دل ندایم از رنج و بی غذایی از توپ و تانک دشمن هرگز نمی هراسیم دشمن گیاه هرزه ست ما مثل تیغ و داسیم دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 4 پیاپی 216 / 19 اردیبهشت 1388

[[page 34]]

انتهای پیام /*