مجله نوجوان 233 صفحه 16

کد : 138048 | تاریخ : 20/06/1395

امر قضاوت یاری می کنند . صدور رأی به این شکل است که داورهای کنار ، نظرشان را در مورد فن اجرا شده می دهند که چه امتیازی به آن تعلق می گیرد و در نهایت داور وسط با توجه به نظرات داورها نظر نهایی را اعلام می کند . ادای احترام: ادای احترام به دو صورت انجام می شود : ایستاده و نشسته . او که می : شیوه های زمین خوردن در جودو را "او که می" می گویند . کومی کاتا : گرفتن گارد در جودو "کومی کاتا" نام دارد تای ساباکی : تغییر جهت دادن و تغییر وضعیت دادن جودوکار ، با حفظ تعادل کامل "تای ساباکی" نامیده می شود . رانه وازا : فعالیت جودوکاران را در حالت غیر ایستاده گویند . تکنیکهای جودو تکنیکهای جودو در سه گروه اصلی تقسیم می شوند : 1- ناگه وازا یا تکنیکهای پرتابی که به 5 دسته 8 تایی تقسیم می شود 2- گاتامه وازا (نه وازا) یا فنون درگیری در خاک 3- آته می وازا یا فنون مرگ انواع فنون پرتابی (ناگه وازا) شامل : الف :تاچی وازا که شامل سه بخش زیر است : 1- ته وازا شامل 15 فن (فنون دست) 2- کوشی وازا شامل 11 فن (فنون کمر) 3- آشی وازا شامل 22 فن (فنون پا) ب : استمی وازا یا سدتمی وازا انواع فنون کار در خاک (نه وازا) شامل : 1- اوسای کومی وازا یا گاتامه وازا شامل 10 فن (فنون چنگ زدن و نگهداشتن) 2- شیمه وازا شامل 11 فن (فنون فشردن و خفه کردن) 3- کانستسو وازا شامل 9 فن (فنون اهرم کاری بر روی مفاصل) وزن های جودو مردان : 60- ، 66- ، 73- ، 80- ، 90- ، 100- ، 100+کیلوگرم زنان : 48- ، 52- ، 57- ، 63- ، 70- ، 78- ، 78+ کیلوگرم - سقف مکان مسابقه جودو نباید کمتر از 4 متر باشد . - مدت زمان مسابقه برای زنان 4 دقیقه ، نوجوانان 3 دقیقه ، جوانان 4 دقیقه و برای مردان 5 دقیقه است . - لباس جودوکاران در مسابقه یکی به رنگ سفید و دیگری به رنگ آبی می باشد . دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 21 پیاپی 233 / 14 شهریور 1388

[[page 16]]

انتهای پیام /*