1363

در پاسخ به نامه آقای رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد انتقال سهم بنیاد مستضعفان در گروه پزشکی به وزارت سپاه پاسداران، امام خمینی با این امر موافقت فرمودند.

در پاسخ به نامه آقای رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد انتقال سهم بنیاد مستضعفان در گروه پزشکی به وزارت سپاه پاسداران، امام خمینی با این امر موافقت فرمودند.

کد : 39216 | تاریخ : 08/12/1363

در پاسخ به نامه آقای رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد انتقال سهم بنیاد مستضعفان در گروه پزشکی به وزارت سپاه پاسداران، امام خمینی با این امر موافقت فرمودند.

انتهای پیام /*