1356

روحانیون مبارز ایران ضمن اعلامیه ای متذکر شدند به منظور در هم شکستن پایه های رژیم دیکتاتوری و برقراری عدالت اجتماعی و آزادی تا سرحد رسیدن به جامعه توحیدی، همراه و همگام ملت مسلمان ایران به مبارزه پی گیر و خستگی ناپذیر خود ادامه خواهند داد.

روحانیون مبارز ایران ضمن اعلامیه ای متذکر شدند به منظور در هم شکستن پایه های رژیم دیکتاتوری و برقراری عدالت اجتماعی و آزادی تا سرحد رسیدن به جامعه توحیدی، همراه و همگام ملت مسلمان ایران به مبارزه پی گیر و خستگی ناپذیر خود ادامه خواهند داد.

کد : 39259 | تاریخ : 25/06/1356

روحانیون مبارز ایران ضمن اعلامیه ای متذکر شدند به منظور در هم شکستن پایه های رژیم دیکتاتوری و برقراری عدالت اجتماعی و آزادی تا سرحد رسیدن به جامعه توحیدی، همراه و همگام ملت مسلمان ایران به مبارزه پی گیر و خستگی ناپذیر خود ادامه خواهند داد.

انتهای پیام /*