امام، تبلیغات و رسانه

مسئولیت صدا و سیما

این دستگاه صدا و سیما امروز وضعی دارد که مسئولیت شما آقایان را خیلی زیاد می‏ کند. سابق تبلیغات عبارت از این بود که اهل منبر یا علما در همان محل محدودی که داشتند، در مسجدی که داشتند می‏ رفتند و برای یک چند نفری یا یک عده ‏ای صحبت می‏ کردند و ارشاد می‏ کردند. امروز این دستگاه در همه کشور پهن شده است و از رادیو گمان ندارم که قشری باشند که محروم باشند. همه گوش می‏ کنند، حتی آنهایی که در صحرا دارند زراعت می‏ کنند، رادیو هم گوش می‏ کنند و سیما راهم همان طوری که گفتید توسعه اش زیاد شده است و علاوه بر این، این دستگاه خصوصاً رادیو در خارج از کشور بسیار گسترده است. بناءً علیه می‏تواند این دستگاه با اندک انحرافی میلیونها مردم را منحرف کند و بااندک اشتباهی میلیونها مردم را به اشتباه بیندازد، و می‏ تواند که چنانچه ان‏شاءاللّه‏ صددرصد در راه ارشاد و در راه اسلام شد، میلیونها جمعیت را، صدها میلیون جمعیت را هدایت کند.

بنابراین، یک دستگاهی است این که نباید ما این را کم بشمریم. دستگاهی است که با صحت او بسیاری از مردم در داخل و خارج صحیح می‏ شوند و با فساد او فاسد می‏ شوند.

کد : 141780 | تاریخ : 17/08/1395

این دستگاه صدا و سیما امروز وضعی دارد که مسئولیت شما آقایان را خیلی زیاد می‏ کند. سابق تبلیغات عبارت از این بود که اهل منبر یا علما در همان محل محدودی که داشتند، در مسجدی که داشتند می‏ رفتند و برای یک چند نفری یا یک عده ‏ای صحبت می‏ کردند و ارشاد می‏ کردند. امروز این دستگاه در همه کشور پهن شده است و از رادیو گمان ندارم که قشری باشند که محروم باشند. همه گوش می‏ کنند، حتی آنهایی که در صحرا دارند زراعت می‏ کنند، رادیو هم گوش می‏ کنند و سیما راهم همان طوری که گفتید توسعه اش زیاد شده است و علاوه بر این، این دستگاه خصوصاً رادیو در خارج از کشور بسیار گسترده است. بناءً علیه می ‏تواند این دستگاه با اندک انحرافی میلیونها مردم را منحرف کند و بااندک اشتباهی میلیونها مردم را به اشتباه بیندازد، و می‏ تواند که چنانچه ان‏شاءاللّه‏ صددرصد در راه ارشاد و در راه اسلام شد، میلیونها جمعیت را، صدها میلیون جمعیت را هدایت کند.

بنابراین، یک دستگاهی است این که نباید ما این را کم بشمریم. دستگاهی است که با صحت او بسیاری از مردم در داخل و خارج صحیح می‏ شوند و با فساد او فاسد می‏ شوند.(صحیفه امام؛ج18، ص362)

انتهای پیام /*