کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «نقش زمان و مکان در اجتهاد»

فقیهان و زمان و مکان-2

کد : 141785 | تاریخ : 18/08/1395

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س)                                     6

«نقش زمان و مکان در اجتهاد»

‏ ‏

فقیهان و زمان و مکان

(2)

 

 

 

مجموعه مقالات

کمیتۀ علمی کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی

«نقش زمان و مکان در اجتهاد»

 

[[page 1]]

انتهای پیام /*