کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی«نقش زمان و مکان در اجتهاد»

اجتهاد و زمان و مکان(1) - مجموعه مقالات

کد : 141818 | تاریخ : 18/08/1395

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س)                                 1

«نقش زمان و مکان در اجتهاد»

‏ ‏

‏ ‏

 

اجتهاد و زمان و مکان

(1)

 

 

 

مجموعه مقالات

 

 

کمیتۀ علمی کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی

«نقش زمان و مکان در اجتهاد»

 

[[page 1]]

انتهای پیام /*