1348

امام خمینی با ارسال نامه ای به خانم فاطمه طباطبایی ازدواج ایشان را با آیت الله زاده سید احمد خمینی تبریک گفتند.

امام خمینی با ارسال نامه ای به خانم فاطمه طباطبایی ازدواج ایشان را با آیت الله زاده سید احمد خمینی تبریک گفتند.

کد : 39361 | تاریخ : 09/08/1348

امام خمینی با ارسال نامه ای به خانم فاطمه طباطبایی ازدواج ایشان را با آیت الله زاده سید احمد خمینی تبریک گفتند.

انتهای پیام /*