فصل سوم: ویژگیها و منزلت بسیجی

کد : 142472 | تاریخ : 03/09/1395

‏  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل سوم: ویژگیها و منزلت بسیجی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ مفهوم بسیج  ‏

‏ ویژگیهای بسیجیان ‏

‏ منزلت بسیجیان ‏

‏ مسئولیت دیگران در قبال بسیج و بسیجی ‏

‏ ‏

‏ ‏


‎[[page 127]]‎

‎[[page 128]]‎

انتهای پیام /*