کتاب قضا

جواب مدعی علیه

کد : 142988 | تاریخ : 21/09/1395

جواب مدّعی علیه

‏مدعی علیه یا سکوت می کند و جواب نمی دهد یا اقرار می کند یا منکر می شود یا‏‎ ‎‏می گوید: «نمی دانم» یا می گوید: «ادا کردم» و مانند آن از آنچه که تکذیب مدعی می باشد.‏

‎ ‎

‎[[page 442]]‎

انتهای پیام /*