کتاب مواریث (ارث)

پنجم: لعان (مسأله 1-4)

کد : 143005 | تاریخ : 21/09/1395

پنجم: لعان

مسأله 1 ـ ‏لعان، مانع از توارث بین فرزند و پدرش و همچنین بین او و بین نزدیکانش‏‎ ‎‏از ناحیۀ پدر می شود. و اما توارث بین فرزند و مادرش و همچنین بین او و بین نزدیکان او‏‎ ‎‏از ناحیۀ مادرش تحقق پیدا می کند و لعان مانع آن نمی شود.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر بعضی از نزدیکان از پدر و مادر و بعضی از آنان تنها از مادر باشند، به‏‎ ‎‏جهت انتساب به مادر، به طور مساوی ارث می برند و انتساب به پدر اثری ندارد، پس‏‎ ‎‏برادر پدر و مادری در حکم برادر مادری است.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر مرد بعد از لعان اعتراف نماید به این که فرزند مال او است، فرزند ملحق‏‎ ‎‏به او می شود در آنچه که بر علیه او است؛ نه در آنچه که به نفع او است، پس فرزند از او‏‎ ‎‏ارث می برد، ولی پدر از او و از کسی که به وسیلۀ او با پدر قرابت دارد، ارث نمی برد، بلکه‏‎ ‎
‎[[page 396]]‎‏با اقرار پدر، فرزند از نزدیکان پدرش ارث نمی برد.‏

مسأله 4 ـ ‏اقرار فرزند و بقیّۀ نزدیکان، بعد از لعان، اثری در توارث ندارد، بلکه آنچه که‏‎ ‎‏اثر دارد، فقط اقرار پدر در ارث بردن فرزند از او می باشد.‏

‎ ‎

‎[[page 397]]‎

انتهای پیام /*