کتاب مواریث (ارث)

سوم از موانع ارث: رق (بنده و کنیز) بودن

کد : 143011 | تاریخ : 21/09/1395

سوم از موانع ارث: رق (بنده و کنیز) بودن

‏به صورتی که در کتاب های مفصل فقهی بیان شده است.‏

‎ ‎

‎[[page 395]]‎

انتهای پیام /*