احکام روزه

در احکام اعتکاف

کد : 143363 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏حرام است شخصی که در مسجد اعتکاف کرده چند چیز را‏‎ ‎‏مرتکب شود که از آن جمله است:‏

اول:‏ حرام است جماع کردن با زنان و بوسیدن و لمس کردن آنها از روی‏‎ ‎‏شهوت، بلکه اگر مرد یا زن از روی شهوت یکی از این کارها را انجام دادند،‏‎ ‎‏اعتکاف آنها باطل می شود. و آنچه گفته شد در زنان نیز جاری است.‏

دوم: ‏حرام است استمناء کردن بنابر احتیاط واجب.‏

سوم: ‏بوئیدن عطر و گیاهان خوشبو به قصد اینکه لذت ببرد.‏

چهارم: ‏خرید و فروش کردن، بلکه احتیاط واجب آن است که سایر اقسام‏‎ ‎‏تجارت را نیز نکند.‏

پنجم: ‏مجادله نمودن برای امور دنیوی یا دینی به طوری که بخواهد بر‏‎ ‎‏رقیب خود غالب آید و اظهار فضل کند، ولی چنانچه برای اظهار کردن حق یا رد‏‎ ‎‏کردن باطل باشد، اشکال ندارد و بلکه از افضل عبادات است.‏

مساله 2 ـ ‏احکام و مسائل دیگری هم اعتکاف دارد که در کتابهای مفصل‏‎ ‎‏گفته شده است.‏

‎ ‎

‎[[page 172]]‎

انتهای پیام /*