احکام زکات

زکات شتر و گاو و گوسفند

کد : 143366 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏در زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد، دو‏‎ ‎‏شرط دیگر دارد: ‏اول: ‏آنکه آن حیوان در تمام سال بیکار باشد به طوری که عرفاً‏‎ ‎
‎[[page 173]]‎‏آن را حیوان کاری نگویند. ‏دوم: ‏آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر‏‎ ‎‏تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده یا از زراعتی که ملک مالک کس‏‎ ‎‏دیگر است بچرد، به نحوی که عرفاً آن را صحراچر نگویند، زکات ندارد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود، چراگاهی را که کسی‏‎ ‎‏نکاشته بخرد و یا اجاره کند و یا برای چراندن در آن به ظالمی باج بدهد، باید‏‎ ‎‏زکات بدهد.‏

‎ ‎

‎[[page 174]]‎

انتهای پیام /*