احکام خمس

6ـ زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

کد : 143383 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان‏‎ ‎‏زمین یا مال دیگرش بدهد، و فرقی نیست در اینکه زمین خانه باشد یا بستان یا‏‎ ‎‏دکان یا کاروان سرا، در صورتی که مورد معامله زمین باشد، و امّا اگر مورد معامله‏‎ ‎‏دکان و حمام و خانه باشد و زمین تابع باشد، اقوی عدم تعلق خمس است به آن‏‎ ‎‏زمین.‏

مساله 2 ـ ‏اگر ذمی شرط کند با مسلم سقوط خمس را، شرط نافذ نیست و‏‎ ‎‏موجب سقوط خمس نمی شود، و همچنین است اگر شرط کند که بر ذمۀ‏‎ ‎‏فروشنده باشد باز ساقط نمی شود، بلی اگر شرط کند که مسلمان مقدار خمس را‏‎ ‎‏از جانب او بدهد درست است بدون اشکال.‏

مساله 3 ـ ‏اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری‏‎ ‎‏بفروشد باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث‏‎ ‎‏ببرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، در صورتی که ذمی‏‎ ‎‏نداده باشد.‏

‎ ‎

‎[[page 200]]‎

انتهای پیام /*