فصل هشتم: فرامین و انتصابات در قوای مسلح

کد : 143589 | تاریخ : 25/10/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل هشتم: فرامین و انتصابات در قوای مسلح 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ فرامین و پیامهای رسمی ‏

‏ انتصابات ‏


‎[[page 239]]‎

‎[[page 240]]‎

انتهای پیام /*