فصل هفتم: نقش قوای مسلح در دفاع مقدس

کد : 143594 | تاریخ : 25/10/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل هفتم: نقش قوای مسلح در دفاع مقدس 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ متوقف کردن دشمن ‏

‏ تاخت بر دشمن و بیرون راندن آن ‏


‎[[page 219]]‎

‎[[page 220]]‎

انتهای پیام /*