فصل ششم: هشدارها و رهنمودها

کد : 143600 | تاریخ : 25/10/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل ششم: هشدارها و رهنمودها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ پرهیز از گروه گرایی و ورود در احزاب سیاسی ‏

‏ ممانعت از نفوذ دشمن در صف قوای مسلح ‏

‏ رعایت اخلاق در عملکرد قوای مسلح ‏


‎[[page 189]]‎

‎[[page 190]]‎

انتهای پیام /*