فصل چهارم: نظم و سلسله مراتب در قوای مسلح

کد : 143616 | تاریخ : 25/10/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل چهارم: نظم و سلسله مراتب در قوای مسلح 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 ‏مفهوم نظم و سلسله مراتب ‏

‏ ضرورت وجود نظم و توجه به آن ‏

‏ رعایت سلسله مراتب ‏


‎[[page 143]]‎

‎[[page 144]]‎

انتهای پیام /*