کتاب طهارت

احکام آب ‏ها

کد : 143649 | تاریخ : 14/09/1395

احکام آب ها

[سؤال 190] 101

 ‏بسمه تعالی‏ ‏29 / 6 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، سلام علیکم‏

‏آیا آب های معدنی (مثل آب گوگرد دار سرعین اردبیل) و آب دریاچه هایی که با‏‎ ‎‏نمک مخلوط است (مثل دریاچه رضاییه) که حتی آثار نمک آن بر بدن انسان باقی‏‎ ‎‏می ماند، جزء آب های مطلق هستند یا مضاف؟ آیا می توان با آن آب ها غسل و تطهیر‏‎ ‎‏نمود؟ ‏

بسمه تعالی، در حکم آب مطلق است، مگر آن که مواد معدنی به حدی زیاد باشد که دیگر به آن آب گفته نشود. 

[سؤال 191] ----> 4838

‏2. اگر ملاک مطلق و مضاف بودن آب، عرف باشد، به آب دریاچۀ شور رضاییه از‏‎ ‎‏کثرت شوری و تلخی اسید می گویند؛ آیا مطهر است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر عرف عام به آن آب می گویند، مطهر است و اعتباری به اسید گفتن اشخاصی که نظر به خواص شیمیایی آن دارند نیست.


‎[[page 93]]‎[سؤال 192] ----> 3553

‏4. در مسأله لباسشویی های موجود در مغازه ها می گویند: آب داخل دستگاه‏‎ ‎‏مضاف است. چه صورت دارد؟ ‏

بسمه تعالی، آب مضاف پاک نمی کند؛ ولی اگر بعد از زوال عین نجاست با آب مطلق تطهیر می کند، پاک کننده است.

[سؤال 193] 102

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک امام و پیشوای ملت‏

‏بعد از استدعای ادامۀ ظلّ شریف از خداوند، التماساً، به عرض می رسد که راجع به‏‎ ‎‏رنگ سفید آب هایی که از لوله هاست، فتوای حضرت مستطاب بیان شود؛ چون کراراً‏‎ ‎‏سؤال شده، لیکن اصل فتوا را نداشتیم. ‏

بسمه تعالی، ضرر ندارد.

[سؤال 194] 103

 ‏بسمه تعالی‏ ‏20 / 6 / 1361‏

‏رهبر عالی قدر انقلاب‏

‏آب وضو باید مطلق باشد، در صورتی که مرتب کُلر در آب لوله می ریزند و این‏‎ ‎‏آب مضاف و وضو باطل است و نماز صحیح نمی باشد. با چه آبی وضو و نماز صحیح‏‎ ‎‏بخوانیم؟ راهنمایی و جواب وظیفۀ شرعی است. ‏

بسمه تعالی، کُلر در فرض مرقوم، موجب مضاف شدن آب نمی شود. 

[سؤال 195] 104

 ‏بسمه تعالی‏ ‏20 /10 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر عظیم الشأن و بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران، آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی امام خمینی، مدّ ظله، السلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏


‎[[page 94]]‎‏ترکیبات کُلر (پرکلرین) را در داروخانه ها می فروشند و برای ضدعفونی مورد‏‎ ‎‏استفاده است. در مواقع شیوع بعضی امراض، در منازل برای شستن سبزی ها و کف‏‎ ‎‏توالت ها به کار می رود. معمولاً سازمان آب شهرها هم به آبی که از رودخانه به‏‎ ‎‏منبع های بزرگ وارد می شود، مقداری کلر می زنند، 24 ساعت می ماند و مواد آلی و‏‎ ‎‏میکرب های آن کشته می شود و کلر که گاز فرّاری است می پرد و آب بعد از عبور از‏‎ ‎‏صافی ها، وارد لوله های شهر می گردد و به مصرف می رسد. ‏

‏گاهی که مصرف آب زیاد می شود یا آب کم شده، منبع ها خالی می گردد ـ چون‏‎ ‎‏فرصت لازم وجود ندارد ـ آب مخلوط با کلر در لوله ها به جریان می افتد و از شیر‏‎ ‎‏منازل به صورت دوغ آب سفیدرنگی خارج می گردد، که رنگ و بو و مزه اش تغییر‏‎ ‎‏یافته است. البته اگر این مخلوط در مجاورت هوا بماند کلر پریده و رنگ و بو و مزۀ‏‎ ‎‏کلر هم از بین رفته، آب خالص خواهد ماند. ‏

‏سؤال: آبی که به حال مخلوط با کلر از شیر شیلنگ توالت ها یا دوش حمّام منازل‏‎ ‎‏خارج می شود، آیا حکم آب مطلق دارد یا مضاف؟ والسلام علیکم‏

بسمه تعالی، اگر به آن آب گفته می شود، حکم آب مطلق دارد. 

[سؤال 196] 105

 ‏بسمه تعالی‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی الامام الخمینی، دام ظله‏

‏1. آب قم گاهی سفید می آید ـ فکرم این است که در آن، دوا ریخته می شود ـ آیا‏‎ ‎‏این آب سفید، رفع حدث و خبث می کند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‏2. من یکی از طلاب اهل پاکستان هستم و مشغول، در حوزۀ علمیه قم هستم؛ من تقریباً پانزده روز‏‎ ‎‏قبل عقد خواندم در پاکستان و ازدواج نکرده ام؛ عیالم در پاکستان است؛ آیا می توانم شهریۀ معیل را‏‎ ‎‏بگیرم؟‏

بسمه تعالی، موکول است به مقررات دفتر شهریه.


‎[[page 95]]‎‏3. اگر کسی بدون اجازه پدر و مادر پنج سال در حوزه قم درس بخواند و بعد از پنج سال ایشان برای‏‎ ‎‏زیارت پدر و مادر و برای تبلیغ به خانه اش بر گردد، آیا درس خواندنش حرام است؟ در این مدت پدر و‏‎ ‎‏مادر اذیت می شوند، ولی از طرف دیگر کسی نیست که برای رساندن احکام اسلام کافی باشد بلکه‏‎ ‎‏خیلی کم افراد هستند که مسائل شرعیه را برسانند. وظیفۀ این فرد چیست؟‏

بسمه تعالی، درس خواندن او حرام نیست؛ ولی اذیت پدر و مادر جایز نیست.

‏4. فردی برای مجتهد شدن به حوزه آمده است و از پدر و مادر اجازۀ درس خواندن هم دارد؛ ولی‏‎ ‎‏معلوم نیست که اگر بعد از پنج سال برای دیدار پدر و مادر برود پاکستان، پدر و مادرش اذیت شوند یا‏‎ ‎‏نه؟ در این صورت آیا ایشان می تواند در حوزه علمیه قم پنج سال مسلسل درس بخواند و بعد از پنج‏‎ ‎‏سال برای دیدار پدر و مادر برود؟ آیا پنج سال مسلسل درس خواندنش جایز است؟‏

بسمه تعالی، حکم مسأله قبل را دارد.

[سؤال 197] ----> 2335

‏3. بعضی از رودخانه ها در بعضی از جاها هست که آب های به غایت شور دارد که‏‎ ‎‏قابل شرب و زراعت نیست، اما آب نمک گفته نمی شود، آیا آب های این قسم‏‎ ‎‏چشمه سارها و کانال ها قابل تطهیر و غسل و وضو است یا خیر؟ متمنّی این که هرچه‏‎ ‎‏زودتر به جواب صواب مفتخرم فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر آب نمک گفته نمی شود حکم آب مطلق را دارد.

[سؤال 198] 106

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی مدّ ظله العالی‏

‏اگر در آب کر شراب ریخته شود رنگ و بو و مزه آن آب از آب دیگر فرق نکند آیا‏‎ ‎‏پاک است و خوردن آن آب جایز است؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، پاک است و آشامیدن آن جایز است.

[سؤال 199] ----> 3340

‏5. اگر رنگ و بو و طعم آب کری که نجس شده است به واسطۀ افزودن یک مادۀ‏
‎[[page 96]]‎‏شیمیایی به آب کر، از بین برود آیا پاک می شود؟‏

بسمه تعالی، طاهر نمی شود.

[سؤال 200] ----> 1673

‏6. این که در رسالۀ امام بین آبی که از شیرها و دوش های حمّام می ریزد و آبی که در‏‎ ‎‏شیرهای منازل است فرق گذاشته اند و اوّلی را به حکم جاری دانسته اند و دومی را در‏‎ ‎‏حکم آب کرّ، توضیح بفرمایید.‏

بسمه تعالی، فرقی بین دو مسأله نیست و در هر دو مورد، حکم آب کثیر مترتّب است.

[سؤال 201] 107

 ‏بسمه تعالی‏

‏حضور رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی و بت شکن زمان، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏ای امام امت! امیدوارم که حالت خوب باشد تا بتوانیم همیشه از پیام های امام گونۀ‏‎ ‎‏شما فیض عظیم ببریم و حقیر همیشه به درگاه خداوند دعا گوی شما هستم.‏

‏ای امام! برای این جانب که یکی از مقلدین شما هستم، در مورد مسأله 35 رسالۀ‏‎ ‎‏حضرت عالی سؤالی پیش آمده است. متن مسأله 35 به این صورت است:‏

‏«مسأله 35: آب لوله های حمام که از شیرها و دوش ها می ریزد، اگر متصل به کر‏‎ ‎‏باشد، مثل آب جاری است و آب لوله های عمارات اگر متصل به کر باشد در حکم آب‏‎ ‎‏کر است».‏

‏1. سؤال حقیر این است که چه دلیلی دارد که آب کری که از لوله های حمام یا‏‎ ‎‏دوش ها می ریزد، حکم آب جاری را دارد ولی آب کری که از لوله های عمارات‏‎ ‎‏می ریزد، حکم آب کر را دارد؛ در حالی که آب هر دو (یعنی لوله های حمام و لوله های‏‎ ‎‏عمارات) از یک مخزن آب کر است؟‏


[[page 97]]بسمه تعالی، دلیل مسأله، روایات اهل بیت و ادلۀ فقهیه است.

‏2. کسی که نمی تواند وضو بگیرد، طبق فتوای شما می تواند تیمم کند؛ حال اگر یک نفر دست‏‎ ‎‏مصنوعی داشت حکم آن چیست؟‏

از حضرت امام تقاضا دارم توضیحاتی در این دو زمینه برای آگاهی این حقیر مرهون بفرمایید. بسمه تعالی، باید وضو بگیرد و نسبت به مقداری که ناقص است، شستن ساقط است و بقیه را باید برای وضو بشوید و مسح با یک دست کافی است.

[سؤال 202] ----> 326

‏15. آب شیرهای خانه حکم چه آبی را دارد؟ ‏

بسمه تعالی، حکم آب جاری دارد. 

[سؤال 203] 108

 ‏بسمه تعالی‏ ‏23 / 8 / 1361‏

‏دفتر حضرت امام خمینی ‏

‏احتراماً؛ ضمن ارسال فتوکپی نامه خدمات مهندسی پالایشگاه اصفهان،‏‎[1]‎‏ اشعار‏‎ ‎‏می دارد: منظور از سؤال ذکر شده، در رابطه با استفاده از فاضلاب منازل سازمانی‏‎ ‎‏جهت مشروب نمودن فضای سبز میدان ورزش و باغچه های حد فاصل بین منازل‏‎ ‎‏است. مسأله در مورد طهارت و نجسی و پاکی آن از لحاظ تماس افراد و به خصوص‏‎ ‎‏اطفال که اجتناب ناپذیر است با چمن کاری ها و زمین شرب شده از فاضلاب مذکور‏
‎[[page 98]]‎‏است. استدعا دارد با توجه به اهمیتی که موضوع برای وزارت نفت و پالایشگاه‏‎ ‎‏اصفهان در بر دارد، نسبت به اعلام فتوای حضرت امام ـ ارواحنا فداه ـ بذل عنایت‏‎ ‎‏فرمایند. با آرزوی طول عمر حضرت امام و پیروزی رزمندگان اسلام و توفیق همه‏‎ ‎‏خدمتگزاران به انقلاب اسلامی.‏

بسمه تعالی، استفاده از آن آب برای مشروب نمودن فضای سبز و باغچه مانع ندارد؛ ولی اگر آب نجس باشد می توانند برای تطهیر آن، به آب کر پاک یا آب لوله متصل، و با آن ممزوج نمایند.

[سؤال 204] 109

 ‏بسمه تعالی‏

‏خدمت امام امت خمینی بت شکن سلام می رسانم غرض از مزاحمت پرسیدن این‏‎ ‎‏دو مسأله است: ‏

‏1. اول این مسأله است که بسیار کوچک است ولی برای من بزرگ است و آن‏‎ ‎‏درباره آفتابه سوراخ است و آن چیزی که من را به فکر فرو  می برد این است که یک‏‎ ‎‏لوله آزمایش را پر از آب می کنیم و در داخل ظرف آبی قرار می دهیم. ولی آب خالی‏‎ ‎‏نمی شود چون فشار هوا وارد نمی شود مانند آبخوری قفس پرندگان. آیا اگر یک قطره‏‎ ‎‏نجاست در تشتک بریزیم آب داخل لوله هم نجس می شود.‏

‏علم فیزیک کلاس دوم راهنمایی و دوم دبیرستان و عقل من نیز آن را می پذیرد‏‎ ‎‏چنین می گوید که تا آب در ظرف بالایی آن قدر کم نشده که با ظرف زیر هم سطح باشد‏‎ ‎‏آب ظرف پایین به هیچ وجه به ظرف بالا نفوذ نمی کند چون دائماً آب در حال خارج‏‎ ‎‏شدن است و به این علت عقل ضعیف من می گوید که اگر آفتابه سوراخ باشد و زیر آن‏‎ ‎‏مقدار کمی گود باشد و حتی زمین هم نجس باشد آب آفتابه نجس نمی شود؟‏

بسمه تعالی، اگر ته آفتابه که سوراخ است متصل به زمین نجس باشد به واسطه اتصال آب آفتابه نجس می شود وگرنه نجس نمی شود.


‎[[page 99]]‎‏2. اگر زمانی مُهر نماز را کودکی برداشت و بُرد و هیچ چیز برای سجده در جیب نداریم و لباسمان هم از‏‎ ‎‏جنس نفت، یعنی پلاستیک است، حال شما بفرمایید بر لباس پلاستیک سجده کنیم بهتر است یا‏‎ ‎‏انگشت؟ که همه می گویند: امام فرموده: «لباس از هر جنس که باشد» و این هم باعث تعجب من است‏‎ ‎‏و دلم آرام نمی گیرد.‏

بسمه تعالی، سجده بر خوردنی و پوشیدنی صحیح نیست ولو این که پوشیدنی، از جنس نفت باشد و خوردنی از نباتات.

[سؤال 205] ----> 1377

‏3. حوضچه ای کر نیست ولی به وسیلۀ باز کردن شیر آب متصل به لوله کشی شهر،‏‎ ‎‏حکم آب جاری را پیدا کرده و مورد استفاده قرار می گیرد. اگر قبل از باز کردن شیر‏‎ ‎‏آب، دست نجس خود را وارد حوضچه کنیم، مسلماً آب حوضچه نجس می شود.‏‎ ‎‏چنانچه آب حوضچه رنگ و بوی نجاست به خود نگرفته باشد، آیا تنها با باز شدن‏‎ ‎‏شیر و وصل شدن جریان آب شهر، آب این حوضچه پاک می شود یا این که باید آن آب‏‎ ‎‏را خارج کرد؟‏

بسمه تعالی، به احتیاط واجب باید آب لوله، ممزوج با آب قلیل متنجس شود تا پاک گردد.

[سؤال 206] 110

 ‏بسمه تعالی‏

‏حضور محترم رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، دامت توفیقاته‏

‏در مسأله 16 رساله، مقدار آب کر در بعضی از رساله های شریفه به‏‎ ‎‏مقدار  906‏‎ ‎‏/‏‎ ‎‏383 کیلو گرم و در بعضی 419‏‎ ‎‏/‏‎ ‎‏377 کیلوگرم نوشته شده، صحیح آن‏‎ ‎‏کدام  است؟‏

بسمه تعالی، مقدار کر به حسب حجم و وزن همان است که در رساله ها ذکر شده است و حساب آن به کیلوگرم با خود مکلفین است. 


‎[[page 100]]‎[سؤال 207] ----> 326

‏14. آب قلیلی که برای غسل به کار می رود، بعد از جدا شدن از بدن آیا نجس‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، نجس نیست.

[سؤال 208] ----> 1175

‏2. نظر مبارک در تطهیر آب ها امتزاج است نه صرف اتصال، آیا منظور امتزاج جمیع‏‎ ‎‏اجزا است یا مختصر امتزاج عرفی کافی است.‏

بسمه تعالی، مختصر امتزاج کافی نیست بلکه باید امتزاج به نحوی باشد که به نظر عرف تمام آب با هم ممزوج شده باشد.

[سؤال 209] ----> 6228

‏2. آن طوری که شنیده ایم در اکثر شهرهای انگلستان آب کثیف و غلیظ و نجس از‏‎ ‎‏خانه ها یک جا جمع می شود و از آن کود در می آورند، سپس در آن آب دارو مخلوط‏‎ ‎‏می کنند و همان آب را در لوله ها برای مصارف در خانه ها پس می دهند و این آب را با‏‎ ‎‏آب دریا یا جوی مخلوط نمی کنند فقط مگر آب باران بر آن آب ببارد و الا هیچ،‏‎ ‎‏مصرفش شرعاً چه حکم دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر آب است بر فرض نجس بودن با بارش باران بر آن با شرایط پاک می شود و مصرفش مانع ندارد.

[سؤال 210] ----> 449

‏4. آیا گِل خیابان، بعد از بند آمدن باران، نجس است یا پاک؟‏

بسمه تعالی، پاک است.

‎ ‎

‎[[page 101]]‎

  • . بسمه تعالی     همان طوری که استحضار دارید در طرح اولیه شهرک منازل سازمانی پالایشگاه اصفهان استفاده از فاضلاب تصفیه شده این منازل برای مصارف فضای سبز و درختکاری پیش بینی گردیده است. از آن جا که تغییرات لازم برای از بین بردن این آب بسیار پرخرج و با اشکالات زیادی همراه می باشد و ضمناً سرمایه گذاری زیادی برای تصفیه این فاضلاب و تبدیل آن به آب سالم و عاری از هرگونه میکروب و انگل انجام شده، لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که امکان استفاده از این آب که از نظر علمی در حد قابل شرب می باشد برای ایجاد فضای سبز و درختکاری از نظر شرعی از دفتر امام استفسار گردد.     با عرض تشکر، انجمن اسلامی پالایشگاه اصفهان

انتهای پیام /*