فصل ششم: نظارت بر دستگاه قضایی

کد : 144151 | تاریخ : 24/11/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل ششم: نظارت بر دستگاه قضایی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ نظارت از سوی اولیای امر‏

‏ نظارت مردمی‏

‏ ‏

‏ ‏


‎[[page 231]]‎

‎[[page 232]]‎

انتهای پیام /*