1360

* امام خمینی به مناسبت تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای محمدعلی رجایی در پیامی خطاب به ملت و رئیس جمهور از همة مردم و مسؤولان خواستند تا برای تحکیم پایه‏های نظام جمهوری اسلامی از جان و دل بکوشند. امام در پیام خود فرمودند: «... به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دورة سابق، جناب آقای محمدعلی رجایی ـ ایده‏الله تعالی ـ را به ریاست جمهوری کشور ایران برگزیده و این مسؤولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهدة او گذاشته است و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف ایران را تنفیذ... نمودم ». * مسؤولان بلندپایه نظام و نیز فرماندهان نظامی و انتظامی و نمایندگان مجلس به مناسبت عید فطر به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی خطاب به مسؤولان و آقای رجایی فرمودند: «... قضیه مقام و ریاست هرچه باشد، این وقتی که نظر انسان یک نظر محدود دنیایی باشد، این مقامات، انسان را از خودش بیخود می‏کند، اینها را مقام می‏داند». امام خطاب به آقای رجایی فرمودند: «... شما دیروز نخست وزیر بودید و پریروز وزیر بودید وقبل از او معلّم بودید و قبل از او هم شاگردی بودید و بعد از این هم معلوم نیست کی از اینجا بروید. ممکن است، خدای نخواسته، همین حالا که بیرون رفتید و یا همین حال یک بمبی اینجا باز منفجر بشود و فاتحة همه را بخواند وقتی مطالب این است چرا باید انسان قبل از ریاست جمهور و بعدش

* امام خمینی به مناسبت تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای محمدعلی رجایی در پیامی خطاب به ملت و رئیس جمهور از همة مردم و مسؤولان خواستند تا برای تحکیم پایه‏های نظام جمهوری اسلامی از جان و دل بکوشند. امام در پیام خود فرمودند: «... به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دورة سابق، جناب آقای محمدعلی رجایی ـ ایده‏الله تعالی ـ را به ریاست جمهوری کشور ایران برگزیده و این مسؤولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهدة او گذاشته است و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف ایران را تنفیذ... نمودم ».

* مسؤولان بلندپایه نظام و نیز فرماندهان نظامی و انتظامی و نمایندگان مجلس به مناسبت عید فطر به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی خطاب به مسؤولان و آقای رجایی فرمودند: «... قضیه مقام و ریاست هرچه باشد، این وقتی که نظر انسان یک نظر محدود دنیایی باشد، این مقامات، انسان را از خودش بیخود می‏کند، اینها را مقام می‏داند». امام خطاب به آقای رجایی فرمودند: «... شما دیروز نخست وزیر بودید و پریروز وزیر بودید وقبل از او معلّم بودید و قبل از او هم شاگردی بودید و بعد از این هم معلوم نیست کی از اینجا بروید. ممکن است، خدای نخواسته، همین حالا که بیرون رفتید و یا همین حال یک بمبی اینجا باز منفجر بشود و فاتحة همه را بخواند وقتی مطالب این است چرا باید انسان قبل از ریاست جمهور و

کد : 39572 | تاریخ : 11/05/1360

* امام خمینی به مناسبت تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای محمدعلی رجایی در پیامی خطاب به ملت و رئیس جمهور از همة مردم و مسؤولان خواستند تا برای تحکیم پایه‏های نظام جمهوری اسلامی از جان و دل بکوشند. امام در پیام خود فرمودند: «... به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دورة سابق، جناب آقای محمدعلی رجایی ـ ایده‏الله تعالی ـ را به ریاست جمهوری کشور ایران برگزیده و این مسؤولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهدة او گذاشته است و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف ایران را تنفیذ... نمودم ».
* مسؤولان بلندپایه نظام و نیز فرماندهان نظامی و انتظامی و نمایندگان مجلس به مناسبت عید فطر به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی خطاب به مسؤولان و آقای رجایی فرمودند: «... قضیه مقام و ریاست هرچه باشد، این وقتی که نظر انسان یک نظر محدود دنیایی باشد، این مقامات، انسان را از خودش بیخود می‏کند، اینها را مقام می‏داند». امام خطاب به آقای رجایی فرمودند: «... شما دیروز نخست وزیر بودید و پریروز وزیر بودید وقبل از او معلّم بودید و قبل از او هم شاگردی بودید و بعد از این هم معلوم نیست کی از اینجا بروید. ممکن است، خدای نخواسته، همین حالا که بیرون رفتید و یا همین حال یک بمبی اینجا باز منفجر بشود و فاتحة همه را بخواند وقتی مطالب این است چرا باید انسان قبل از ریاست جمهور و بعدش فرق کند؟».

انتهای پیام /*