فصل چهارم: نظم و سازمان در ارتش

کد : 144587 | تاریخ : 04/12/1395

          فصل چهارمنظم و سازمان در ارتش

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ ضرورت وجود نظم و سلسله مراتب

‏      ‏مفهوم سلسله مراتب

      وظایف سازمانی

      انطباق با موازین اسلام

      اخلاق فرماندهان

      هماهنگی و وحدت عمل


[[page 129]]

‎ ‎

‎[[page 130]]‎

انتهای پیام /*