فصل پنجم: ارتش و مردم

کد : 144598 | تاریخ : 04/12/1395

          فصل پنجمارتش و مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ حمایت مردم از ارتش

‏      ‏پشتیبانی ارتش از ملت


[[page 165]]

‎ ‎

‎[[page 166]]‎

انتهای پیام /*