مشخصات کتاب

کد : 144993 | تاریخ : 09/12/1394

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. نگرشی موضوعی بر وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی(س)/ ]ویرایش3[. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1383. 192 ص.ISBN:  978 - 964 - 335 - 044 - 4فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.چاپ اول: 1372. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 ـ 1368. ـ ـ وصیتنامه. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س). ب. عنوان.  ث 6  و /  1574  DSR                                             0842/ 955       کتابخانه ملی ایران                                                  10326 ـ 78 م

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

     

 

   کد/ م 815

‎ ‎

moaseseh

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

نگرشی موضوعی بر وصیتنامه سیاسی  ـ الهی امام خمینی(س)

تحقیق ‌ونشر:‎ ‎مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی: ‏ ‏مؤسسه‎ ‎چاپ و نشر عروج‏ ‏

چاپ شانزدهم:  1392 / 1000 نسخه

قیمت:   6700 تومان

‏ ‏

‏ ‏

‏                    ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                    0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                    0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

‏ ‏

‎[[page IV]]‎

انتهای پیام /*