1360

دانشجویان دانشکدة افسری، اعضای دورة مدیریت مهمات لجستیکی نیروی زمینی، پرسنل هوانیروز تهران، پایگاه هوایی شیراز و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن برشمردن ثمرات مثبت جنگ فرمودند: «... به واسطة شجاعت سربازان دلیر ما و شجاعت ملت بزرگ ما، که توانست این مطلب را تثبیت کند که کسی نمی‏تواند به این مملکت رخنه کند».

دانشجویان دانشکدة افسری، اعضای دورة مدیریت مهمات لجستیکی نیروی زمینی، پرسنل هوانیروز تهران، پایگاه هوایی شیراز و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن برشمردن ثمرات مثبت جنگ فرمودند: «... به واسطة شجاعت سربازان دلیر ما و شجاعت ملت بزرگ ما، که توانست این مطلب را تثبیت کند که کسی نمی‏تواند به این مملکت رخنه کند».

کد : 39672 | تاریخ : 11/09/1360

دانشجویان دانشکدة افسری، اعضای دورة مدیریت مهمات لجستیکی نیروی زمینی، پرسنل هوانیروز تهران، پایگاه هوایی شیراز و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن برشمردن ثمرات مثبت جنگ فرمودند: «... به واسطة شجاعت سربازان دلیر ما و شجاعت ملت بزرگ ما، که توانست این مطلب را تثبیت کند که کسی نمی‏تواند به این مملکت رخنه کند».

انتهای پیام /*