خاطرات و نکته ها

رفتارت با مادرت خیلی بد بود

کد : 145708 | تاریخ : 18/12/1395

رفتارت با مادرت خیلی بد بود

‏پسرم کوچک بود؛ یک روز با تندی جوابم را‏‎ ‎‏داد. آقا جداً از این رفتار او با من ناراحت‏‎ ‎‏شدند. او را جداگانه خواستند و گفتند:‏

‎ ‎‏رفتارت با مادر خیلی بد بود. امام حتی از این دست مسائل، به سادگی رد‏
‎[[page 516]]‎‏نمی شدند.‏

‎ ‎

‎[[page 517]]‎

انتهای پیام /*