خاطرات و نکته ها

تقسیم کار

کد : 145715 | تاریخ : 18/12/1395

تقسیم کار

‏خانم تعریف می کردند که چون بچه هایشان‏‎ ‎‏شبها خیلی گریه می کردند و تا صبح بیدار‏

‎ ‎‏می ماندند؛ امام شب را تقسیم کرده بودند؛ یعنی مثلاً دو ساعت خودشان‏‎ ‎‏از بچه نگهداری می کردند و خانم می خوابیدند و دو ساعت خود‏‎ ‎‏می خوابیدند و خانم، بچه ها را نگهداری می کرد. روزها بعد از تمام شدن‏‎ ‎‏درس، امام ساعتی را به بازی با بچه ها اختصاص می دادند تا کمک خانم‏‎ ‎‏در تربیت بچه ها باشند.‏

‎ ‎

‎[[page 520]]‎

انتهای پیام /*