خاطرات و نکته ها

شعرها در حاشیۀ روزنامه

کد : 145735 | تاریخ : 18/12/1395

شعرها در حاشیۀ روزنامه

‏امام یادداشتهایی را که خطاب به اعضای‏‎ ‎‏دفترشان برای انجام کاری می نوشتند، کاغذ‏‎ ‎‏را به اندازه متن انتخاب می کردند. اگر‏

‎ ‎‏مطلب ایشان در حد یک سطر بود کاغذ را به همان اندازه انتخاب‏‎ ‎‏می کردند.‏

‏     شعرهایشان را گاهی در گوشه روزنامه می نوشتند، روزنامه را که‏‎ ‎‏می خواندند، کنار حاشیۀ آن شعر می نوشتند؛ بعد من آنها را روی کاغذ‏‎ ‎‏دیگری منتقل می کردم.‏

‎ ‎

‎[[page 533]]‎

انتهای پیام /*