فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان

دعوت روحانیت و اجابت مردم

کد : 145840 | تاریخ : 18/12/1395

دعوت روحانیت و اجابت مردم

‏بعد از آنکه روحانیون و طلاب حوزه ها از اصل قضیه مطلع شدند و ارتباط محکمی بین‏‎ ‎‏سطوح مختلف روحانیت به خاطر تشکیل جلسات متعدد در قم و شهرستانها به وجود‏‎ ‎‏آمد، آنها نیز با استفاده درست و بجا از موقعیت تبلیغی ماه رمضان که پیش آمده بود‏‎ ‎‏مردم را از ماجرای لایحه و عکس العمل مراجع آگاه کردند و مردم هم در صحنه حاضر‏‎ ‎‏شدند و با به راه انداختن تظاهرات و راهپیمایی و اعتصاب و تعطیل کردن بازارها،‏‎ ‎‏اعتراض خود را نسبت به تصویب لایحه اعلام کردند و خواستار جواب مثبت دولت به‏‎ ‎‏خواسته مراجع شدند.‏

‎ ‎

‎[[page 110]]‎

انتهای پیام /*