فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان

سابقه کاپیتولاسیون در ایران

کد : 145896 | تاریخ : 18/12/1395

سابقه کاپیتولاسیون در ایران

‏معاهده کاپیتولاسیون پیش از این هم چند بار توسط قدرتهای استعماری بر ایران تحمیل‏‎ ‎‏شده بود. اولین بار روسها در ضمن عهدنامه ترکمنچای این امتیاز را از ایران گرفتند و بعد‏‎ ‎‏از آن کشورهای دیگری نیز از جمله انگلیس از این امتیاز در ایران برخوردار شدند و این‏‎ ‎‏وضع سالها ادامه داشت تا اینکه با لغو معاهده کاپیتولاسیون و سایر مقررات بین ایران و‏‎ ‎‏روسیه زمینه الغای کامل کاپیتولاسیون توسط رضاشاه فراهم گردید و تا سال 42 اعطای‏‎ ‎‏کاپیتولاسیون برای هیچ کشوری پیشنهاد نشد.‏

‎ ‎

‎[[page 154]]‎

انتهای پیام /*