فصل پنجم: امام در تبعید

امام خمینی در تبعید

کد : 145907 | تاریخ : 18/12/1395

امام خمینی در تبعید

‏محل تبعید امام در ترکیه یکی از روستاهای آنجا به نام بورسا بود. حکومت ترکیه در ابتدا‏‎ ‎‏محدودیتهایی را برای ایشان اعمال می کرد از جمله اینکه طبق قانون ترکیه نمی گذاشت‏‎ ‎‏ایشان با لباس روحانیت در انظار ظاهر شود و همچنین از ملاقات ایشان با مردم آنجا که‏‎ ‎‏جمعی از آنها شیعه بودند و خواستار ملاقات با امام بودند ممانعت می کرد؛ اما‏‎ ‎‏درخواستها و فشارهای مردم و مراجع ایران و نجف باعث شد که مقداری از تضییقات‏‎ ‎‏دولت ترکیه کم شود. امام در مدتی که در ترکیه بود عمده کارش نوشتن کتاب ‏‏تحریرالوسیله‏‎ ‎‏و پاسخ دادن به تلگرافها و نامه های ارسال شده بود. امام در ابتدای ورود به بورسای‏‎ ‎‏ترکیه کتابی در اختیار نداشتند تا اینکه حاج آقا مصطفی از ترکیه و یا ایران بعضی از‏‎ ‎‏کتابهای مورد نیاز ایشان را فراهم می کنند.‏

‎ ‎

‎[[page 164]]‎

انتهای پیام /*