فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام

جایگاه مجاهدین خلق در بین مردم

کد : 145988 | تاریخ : 19/12/1395

جایگاه مجاهدین خلق در بین مردم

‏این سازمان تا قبل از منحرف شدن و نفوذ جریان التقاطی در آن از موقعیت خوبی‏‎ ‎‏در میان مردم و کسانی که با سازمان و اهدافش آشنایی داشتند برخوردار بود و این‏‎ ‎‏مقبولیت مردمی تا اوایل دهه پنجاه و قبل از اعلام رسمی و علنی تغییر مواضع سازمان‏‎ ‎‏ادامه داشت.‏

‎ ‎

‎[[page 284]]‎

انتهای پیام /*