فصل نهم: جرقه انقلاب

عدم خلط امور تکوینی با امور اعتباری

کد : 146061 | تاریخ : 19/12/1395

عدم خلط امور تکوینی با امور اعتباری

‏حضرت امام با اینکه از اساتید برجسته فلسفه در حوزه علمیه قم بود و با مشربهای‏‎ ‎‏گوناگون فلسفی آشنایی کامل داشت ولی وقتی به اصول و مباحث اصولی می رسید‏‎ ‎‏سعی می کرد تا آنجا که ممکن است از مسائل قواعد فلسفی برای اثبات مسائل اصولی‏‎ ‎‏جز در مواردی که ضرورت دارد استفاده نکند و بخصوص از خلط قواعد فلسفی مربوط‏‎ ‎‏به امور تکوینی با مباحث اعتباری اصولی پرهیز می کرد و خود ایشان به اصولیونی مانند‏‎ ‎‏مرحوم آخوند خراسانی که قواعد مربوط به امور تکوینی فلسفه را با اعتبارات اصولی‏‎ ‎‏خلط کرده اند اعتراض می کرد و بویژه بارها به استفاده مرحوم آخوند از قاعده «الواحد‏‎ ‎‏لایصدر الا من الواحد» که مربوط به امور تکوینی و واقعی است در مسائل اعتباری‏‎ ‎‏اصولی که ارتباطی با تکوین ندارد، انتقاد می کرد.‏

‎ ‎

‎[[page 371]]‎

انتهای پیام /*