فصل یازدهم: انقلاب در آستانه پیروزی

بازگشت امام به ایران با ایرفرانس

کد : 146144 | تاریخ : 20/12/1395

بازگشت امام به ایران با ایرفرانس

‏در ابتدا قرار بود که حضرت امام با یکی از هواپیماهای داخلی به ایران بازگردد منتها‏‎ ‎‏وقتی دولت ایران با این کار مخالفت کرد و تصمیم امام هم این بود که در هر شرایطی به‏‎ ‎‏ایران بیاید، اطرافیان امام در پاریس با ایرفرانس وارد مذاکره شدند و در نهایت شرکت‏‎ ‎‏ایرفرانس با دریافت تأیید از مقامات دولت فرانسه پذیرفت که حضرت امام و اطرافیانش‏‎ ‎‏را به ایران منتقل کند. به نظر من علت موافقت مقامات فرانسوی با این سفر این بود که‏‎ ‎‏آنها با تحلیلی که از اوضاع ایران و موقعیت انقلابیون و حضرت امام داشتند طبعاً در پی‏‎ ‎‏جایگاهی برای خودشان در بین ملت انقلابی و نظام آینده ایران می گشتند و این پرواز که‏‎ ‎‏به خاطر هماهنگیهای انجام شده با دولت ایران و همچنین مقررات بین المللی مربوط به‏‎ ‎‏پرواز هواپیماهای مسافربری که ایران هم بدان پایبند بود خطری را متوجه هواپیما و کادر‏‎ ‎‏پروازش نمی کرد می توانست در رساندن فرانسوی ها به اهداف مورد نظرشان کمک‏‎ ‎‏شایانی بکند.‏

‎ ‎

‎[[page 489]]‎

انتهای پیام /*