فصل اول: ابعاد شخصیت امام

ما باید اقتدا کنیم به این زنها

کد : 146194 | تاریخ : 20/12/1395

ما باید اقتدا کنیم به این زنها

‏من وقتی در تلویزیون می بینم این بانوان محترم را که اشتغال دارند به همراهی کردن و‏‎ ‎‏پشتیبانی کردن از لشکر و از قوای مسلّح ارزشی برای آنها در دلم احساس می کنم که‏‎ ‎‏برای کس دیگری نمی توانم این طور ارزش قائل بشوم. کارهایی که آنها می کنند یک‏‎ ‎‏کارهایی است که دنبالش توقع اینکه یک مقامی داشته باشند، یا یک پستی را اشغال‏‎ ‎‏کنند، یا یک چیزی از مردم خواهش کنند، هیچ این مسائل نیست. بلکه سربازان گمنامی‏‎ ‎‏هستند که در جبهه ها باید گفت مشغول به جهاد هستند. و ما اگر فایده ای از این جمهوری‏
‎[[page 12]]‎‏اسلامی نداشتیم الاّ همین حضور ملت به همۀ قشرهایش در صحنه و نظارت همۀ قشرها‏‎ ‎‏در امور همه، این یک معجزه ای است که جای دیگر من گمان ندارم تحقق پیدا کرده‏‎ ‎‏باشد. و این یک هدیۀ الهی است که بدون اینکه دستهای بشر در آن دخالت داشته باشند‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی به ما اعطا فرموده است. و ما باید قدر این نعمت را بدانیم؛ و اقتدا‏‎ ‎‏کنیم به این زنها و بانوان و بچه های پشت جبهه و آنهایی که در خود شهرهای مخروبه و‏‎ ‎‏نیمه مخروبه حاضرند. ماها باید از اینها اخلاق اسلامی و ایمان و توجه به خدا را یاد‏‎ ‎‏بگیریم.‏‎[1]‎

*  *  *


[[page 13]]

‎ ‎

‎[[page 14]]‎

  • )) همان؛ ج 14، ص 203ـ204.

انتهای پیام /*