فصل اول: ابعاد شخصیت امام

من را از خودتان حساب بکنید

کد : 146247 | تاریخ : 20/12/1395

من را از خودتان حساب بکنید

‏آن چیزی که پیش من طرح است، این است که ما همه در یک ردیف باشیم. من را از‏‎ ‎‏خودتان حساب بکنید. مسئله طبقاتی نیست در کار، همه در یک صف واقع هستیم و باید‏‎ ‎‏همه در این صف، این صف واحد، خدمت کنیم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 38]]‎

  • )) همان؛ ج 9، ص 474.

انتهای پیام /*