فصل اول: ابعاد شخصیت امام

پیش وجدان خود شرمنده نباشد

کد : 146283 | تاریخ : 20/12/1395

پیش وجدان خود شرمنده نباشد

‏آنچه مهم است آن است که انسان با هر منطقی که بتواند خدمت کند و ادای وظیفه نماید‏‎ ‎‏که پیش وجدان خود شرمنده نباشد. وصول به مقاصد و عدم آن، بسته به ارادۀ الهیه و به‏‎ ‎‏ما تکلیفی نیست.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 53]]‎

  • )) صحیفه امام؛ ج 2، ص 171.

انتهای پیام /*