1363

آقای خامنه ای رئیس جمهور و امام جمعة تهران و شرکت کنندگان دومین کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعات ایران و کشورهای مختلف جهان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباره سیرة پیامبر اکرم و ائمه اطهار و منحصر نبودن قرآن به احکام شخصی؛ و اختلاف افکنی بین مسلمانان برای حاضران سخنرانی کردند و فرمودند: «ما از آمریکا و شوروی همچو توقعی نداریم که خلاف قرآن عمل نکند... آن قاضی‏ای که در حجاز یا در مصر یا در سایر جاها برخلاف قرآن کریم دعوت می‏کند لکن نه بطور صریح... ضمناً برخلاف قرآن کریم دعوت می‏کند و مسلمین را از هم جدا می‏کند آن قاضی قاضی جور است و شما باید آنها را سرجای خود بنشانید...». امام تعهد به اسلام و همراهی مردم را سرمنشأ قدرت عالمان دین دانستند و از علمای اسلامی خواستند بر ضد نظام های ستمگر و ضد مردمی قیام کنند و در خطبه ها مصالح مسلمین را بگویند.

آقای خامنه ای رئیس جمهور و امام جمعة تهران و شرکت کنندگان دومین کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعات ایران و کشورهای مختلف جهان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباره سیرة پیامبر اکرم و ائمه اطهار و منحصر نبودن قرآن به احکام شخصی؛ و اختلاف افکنی بین مسلمانان برای حاضران سخنرانی کردند و فرمودند: «ما از آمریکا و شوروی همچو توقعی نداریم که خلاف قرآن عمل نکند... آن قاضی‏ای که در حجاز یا در مصر یا در سایر جاها برخلاف قرآن کریم دعوت می‏کند لکن نه بطور صریح... ضمناً برخلاف قرآن کریم دعوت می‏کند و مسلمین را از هم جدا می‏کند آن قاضی قاضی جور است و شما باید آنها را سرجای خود بنشانید...». امام تعهد به اسلام و همراهی مردم را سرمنشأ قدرت عالمان دین دانستند و از علمای اسلامی خواستند بر ضد نظام های ستمگر و ضد مردمی قیام کنند و در خطبه ها مصالح مسلمین را بگویند.

کد : 39763 | تاریخ : 23/02/1363

آقای خامنه ای رئیس جمهور و امام جمعة تهران و شرکت کنندگان دومین کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعات ایران و کشورهای مختلف جهان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباره سیرة پیامبر اکرم و ائمه اطهار و منحصر نبودن قرآن به احکام شخصی؛ و اختلاف افکنی بین مسلمانان برای حاضران سخنرانی کردند و فرمودند: «ما از آمریکا و شوروی همچو توقعی نداریم که خلاف قرآن عمل نکند... آن قاضی‏ای که در حجاز یا در مصر یا در سایر جاها برخلاف قرآن کریم دعوت می‏کند لکن نه بطور صریح... ضمناً برخلاف قرآن کریم دعوت می‏کند و مسلمین را از هم جدا می‏کند آن قاضی قاضی جور است و شما باید آنها را سرجای خود بنشانید...». امام تعهد به اسلام و همراهی مردم را سرمنشأ قدرت عالمان دین دانستند و از علمای اسلامی خواستند بر ضد نظام های ستمگر و ضد مردمی قیام کنند و در خطبه ها مصالح مسلمین را بگویند.

انتهای پیام /*