فصل دوم: امام و مردم

از من گذشت لکن شما توجه کنید

کد : 146425 | تاریخ : 21/12/1395

از من گذشت لکن شما توجه کنید

‏خدا می داند که من هر وقت نظرم به این جوانهایی که عازم جبهه هستند و با شور و‏‎ ‎‏شعف دارند به جبهه ها می روند، وقتی من آنها را نگاه می کنم، از خودم خجالت‏‎ ‎‏می کشم، ما کی هستیم، ما چی هستیم؟ ما قریب هشتاد و چند سال در این دنیاـ خودم را‏‎ ‎‏می گویم ـ بودم و به قدر این چند روزی که اینها مشغول خدمت هستند، ما خدمت‏‎ ‎‏نکردیم، ما خودمان را نساختیم. از من گذشت، لکن شما توجه کنید که خود را بسازید.‏‎ ‎‏توجه کنید که دنیا را به چیزی نگیرید، توجه کنید که همه رفتنی هستیم و باید به خدای‏
‎[[page 119]]‎‏تبارک و تعالی نزدیک بشویم تا آن جا ما را راه بدهند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 120]]‎

  • )) همان؛ ج 20، ص 54.

انتهای پیام /*