فصل سوم: اصول رهبری

به شما اخطار می کنم

کد : 146526 | تاریخ : 22/12/1395

به شما اخطار می کنم

‏هی دم از غرب چقدر می زنید! چقدر میان تهی شدید! باید احکام اسلام را با احکام‏‎ ‎‏غرب بسنجیم! چه غلطی است! شکر نعمت این است که به اسلام وفادار باشید. من به‏‎ ‎‏شما اخطار می کنم که به اسلام وفادار باشید، من شما را نصیحت می کنم. من در همین‏
‎[[page 165]]‎‏مدرسه شاه را نصیحت کردم و نشنید، شما که چیزی نیستید. عصر عاشورا من گفتم‏‎ ‎‏کاری نکن که ملت تو را بیرون کند. نشنید و کاری کرد که ملت بیرونش کرد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 166]]‎

  • )) همان؛ ج 8، ص 58.

انتهای پیام /*