آئین این قبیله عاشق

کد : 147197 | تاریخ : 15/01/1396

آئین این قبیله عاشق

‏ ‏

‏سالار سبز قافله! یادت به خیر باد‏

‏ایوب صبر و حوصله! یادت به خیر باد‏

‏وقتی به روی ما گل لبخند می زدی‏

‏ما را به باغ آینه پیوند می زدی‏

‏شد لهجۀ شروۀ اردیبهشت ما‏

‏چشم تو بود بتکده ما، کنشت ما‏

‏اینک بهار، بی تو دوباره رسیده است‏

‏بی تو دوباره فصل ستاره رسیده است‏

‏سوگند می خوریم که ما باز عاشقیم‏

‏والله عاشقیم، ز ایل شقایقیم‏

‏اینجا همیشه حرف، همین حرف عاشقی است‏

‏آیین این قبیلۀ عاشق، شقایقی است‏

‏مائیم  و باز راه سپیدی که روبروست‏

‏مائیم و باز فصل شهیدی که روبروست‏

‏گرچه ز بار داغ شهیدان شکسته ایم‏

‏اما کمر به راه سفر سخت بسته ایم‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏    ‏

‏                                                   خلیل ذکاوت‏

‏  ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎[[page 159]]‎

انتهای پیام /*